Privacy

Privacy statement & policy

(laatst bijgewerkt op 23.05.2018)

PartyRam  (hierna PartyRam genoemd) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan PartyRam kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met PartyRam worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens PartyRam verwerkt en hoe PartyRam  hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.


1. Deze Privacy statement & policy

2. Persoonsgegevens in het bezit van PartyRam

3. Verwerking van de persoonsgegevens door PartyRam

4. Delen van de persoonsgegevens door PartyRam

5. Uw rechten

6. Veiligheidsbeleid van PartyRam

7. Minderjarigen

8. Contactgegevens


1. Deze Privacy statement & policy


Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die PartyRam van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website  PartyRam , gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door PartyRam verwerkte persoonsgegevens.

PartyRam behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van PartyRam terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van PartyRam

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door PartyRam verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan PartyRam verstrekt:

* Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer.

* Informatie betreffende de  diensten die u wenst te bestellen

* Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de PartyRam diensten, (mobiele) website, zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, … .

Gegevens uit andere bronnen:

PartyRam kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op PartyRam.

Op de PartyRam website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door PartyRam en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. PartyRam raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan PartyRam of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan PartyRam (zoals onder andere naam, telefoon/gsm, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door PartyRam


Persoonsgegevens worden door PartyRam voor volgende doeleinden verwerkt:

* De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het afsluiten van contracten), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;

* De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze diensten, (mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van PartyRam;

* Het personaliseren van de aan u te leveren diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;

* Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van updates, nieuwsbrieven en informatie.

* De naleving van de op PartyRam van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;

* Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Delen van de persoonsgegevens door PartyRam 

PartyRam deelt de persoonsgegevens die verwerkt worden niet.

5. Uw rechten


U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die PartyRam van u verwerkt.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

6. Veiligheidsbeleid van PartyRam

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt PartyRam alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.PartyRam zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van PartyRam met betrekking tot deze gegevens en met de missie van PartyRam om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar) 

PartyRam verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de diensten, (mobiele) website … van PartyRam te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal PartyRam deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

8. Contactgegevens

PartyRam, PartyRamOpSchool

DJ’s BVBA

Fortbaan 97

2900 Schoten

frank@djs.be

Tel: +32 (0) 475 486 417

Privacy